Privacy Statement
Hotel Van der Maas v.o.f, gevestigd aan de Grotestraat 7, 7631 BT Ootmarsum is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals aangegeven in deze privacy verklaring.

De afdeling administratie is tevens Functionaris Gegevensbescherming en te bereiken via info@vandermaas.nl

Hotel Van der Maas respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Hotel Van der Maas verwerkt. De Privacyverklaring is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door partijen waarvan Hotel Van der Maas uw persoonsgegevens heeft ontvangen (zoals boekingsorganisaties, reisbureaus, werkgevers, sociale mediabedrijven), noch op de verwerking door enige andere derde partij. Wij verwijzen wat betreft dergelijke verwerkingen naar de privacyverklaring van deze organisaties.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie
Hotel Van der Maas verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelt Hotel Van der Maas veelal een derde partij in. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van Hotel Van der Maas.

Doel verwerking persoonsgegevens
Hotel Van der Maas verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • Het boeken of aanvragen van een kamer, vergaderruimte, zaal en/of andere hotelfaciliteiten
  Inclusief alle daarbij behorende voorkeuren.
 • Het kopen van een cadeaukaart .
 • Reserveringen in ons restaurant en daarbij horende voorkeuren.
 • Het innen van declaraties.
 • Voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen.
 • Marketing- en communicatie activiteiten.
 • Werving en selectie. 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Hotel Van der Maas verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • Titel
 • Naam (Voorletters, Voornaam, Tussenvoegsels, Achternaam)
 • Adres (Straat, Huisnummer, Postcode)
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Handtekening
 • Dag van aankomst en vertrek
 • Betaalgegevens
 • Zakelijke gegevens zoals naam en adres van uw werkgever of opdrachtgever
  (Indien het eenzakelijke reservering is of indien van toepassing)
 • Allergieën
 • Type identiteitsbewijs
 • Betaalgegevens
 • Uw uiterlijk voorkomen (camerabewaking)
 • Andere door u zelf ter beschikking gestelde gegevens

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Hotel Van der Maas omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens
Hotel Van der Maas verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • Wettelijke verplichting
 • Uitvoering van een overeenkomst
 • Verkregen toestemming van betrokkene(n)
 • Gerechtvaardigd belang
 • Ter bescherming van vitale belangen van alle betrokkenen (Camerabewaking)

Delen van persoonsgegevens met derden
Hotel Van der Maas deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Hotel Van der Maas, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Hotel Van der Maas persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Hotel Van der Maas uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Hotel Van der Maas ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.   

Beveiliging persoonsgegevens
Hotel Van der Maas hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Hotel Van der Maas gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Hotel Van der Maas in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Hotel Van der Maas bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Hotel Van der Maas aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Hotel Van der Maas,
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Grotestraat 7
7631 BT Ootmarsum
info@vandermaas.nl

Wij zullen u binnen enkele werkdagen antwoord geven. Voor dringende vragen kunt u Hotel Van der Maas telefonisch bereiken via 0541-291281

Ter verduidelijking wordt onder de rechten van betrokkene begrepen:

 • recht op informatie (ontvangst privacyverklaring)
 • recht op inzage (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke)
 • recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens)
 • recht van verzet
 • recht op dataportabiliteit
 • recht op vergetelheid
 • recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens
 • recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

 

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Hotel Van der Maas neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media
op de website(s) van Hotel Van der Maas, (www.vandermaas.nl), zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter / X, Linkedin of Facebook etc. Hotel Van der Maas houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Gebruik Google Analitics
Hotel van der Maas gebruik van Google Analytics om te zien hoeveel bezoekers de website krijgt en welke pagina's er met regelmaat worden bekeken. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen. De resultaten en analyses die Hotel van der Maas uit Google Analytics kunnen aflezen worden door ons gebruikt om ons aanbod op de website te verbeteren.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website van Hotel van der Maas gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Nieuwsbrief
Hotel van der Maas biedt een nieuwsbrief aan waarmee zij geïnteresseerden willen informeren over de door haar aangeboden diensten en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt en wordt niet gebruikt om mee te adverteren zonder uw toestemming.

Aanpassingen:
Hotel van der Maas behoudt het recht voor de privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Versie: December 2023